Scroll Top
תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר תותי קפה  (להלן:”החברה”)

החברה  מייעדת אתר זה להעברת מידע אינפורמטיבי, פרסומי ובידורי וכן לשימוש אישי בלבד.

החל מרגע כניסתך לאתר, עליך להבין ולהסכים כי השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן:”תנאי השימוש באתר“), אשר מסדירים את מערכת היחסים המשפטית בין החברה לבין הגולשים באתר ו/או המשתמשים באתר עבור כל מטרה שהיא.

אי לזאת, הנך מתבקש לקרוא בעיון וביסודיות את התנאים אשר יפורטו להלן, שכן, כניסתך לאתר תהווה הסכמה מלאה מצדך לכל התנאים וזאת ללא כל הסתייגות ו/או הגבלה אחרת מצדך.

יובהר למען הסר ספק, כי הוראות השימוש באתר אינן גורעות מזכויות החברה לפי כל דין.

באם אינך מסכים לתנאי השימוש והתקנון באתר ו/או אינך מבין אותם כנדרש, הנך מתבקש להפסיק לאלתר את השימוש ו/או הגלישה באתר.

מובהר כי תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב והוא יחול על כל שימוש שייעשה באתר (להלן: “המשתמש”) באתר תותי קפה (להלן: “האתר”) ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות אפליקצייה ו/או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין חברת תותח קפה (להלן: “מפעילת האתר”). קרא תקנון זה במלואו ובעיון.

כשירות. באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יהיה קביל על ידי מפעילת האתר לרבות שוברי תשלום או שירותי חיוב דוגמת .PayPal ככל שיופעל שירות כזה באתר.

בעצם ביצוע הרכישה הינך מצהיר כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת הרכישה הינו בבעלותך, או בבעלות תאגיד בשמו הינך מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובתנאיה באמצעותו. באם הרכישה היא באמצעות חשבון  paypalהינך מצהיר כי החשבון הינו בבעלותך וכי אין כל מניעה לפי כל דין מביצוע הרכישה באמצעותו. היה והעסקה מבוצעת על ידי תאגיד, הינך מצהיר, בנוסף על האמור לעיל, כי הינך מורשה על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד ולהחלטות המוסמכים של התאגיד, לבצע את הרכישה.

דפי מכירה. מפעילת האתר מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים (להלן: המוצרים”), בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים . עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה” הכולל את המוצר מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: “דף המכירה”).

באתר קיים מגוון רחב של אפשרויות מכירה, כגון עסקאות “הדיל היומי” שהינם בנוסף לתנאים המצוינים בדף המכירה, בחלק מהמקרים חלים תנאים נוספים בנוסף לתנאים הכלליים הקבועים בתקנון זה.

פרטיות . השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לאתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. 1.1 .שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני____________________ , בטלפון ______________ או בפקס _________________.

אספקת/הובלת המוצרים. מפעילת האתר תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל \ו או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.

מועד השלמת הזמנה . רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) קבלת אישור לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור מפעילת האתר (להלן: “המועד הקובע”), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 13 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג . 1973 – .

משלוח המוצרים מבוצע באמצעות שירות משלוחים תפוז שליחויות לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה.

אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.

אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעילת האתר ו/או הספקים יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

 חישוב מועדים . זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג( ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל .

אימות זהות או דרישת פרטים נוספים . מפעילת האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאי ם לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימת ושל בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

עיכוב ואיחור באספקה . מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הלקוח בגין איחור שאינו עולה על 3 ימי עסקים ממועד שהלקוח נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן למפעילת האתר על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-11 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה שלקוח לא יידע את מפעילת האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעילת האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.

הפרות וסעדים. מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות (נוסח חדש) התשל”א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. מפעילת האתר תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג’ כלשהו. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, מפעילת האתר תפעל על פי נוהל “הודעה והסרה” ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.

אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש

אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי . במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: “הצד האחראי”), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי , לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.

הוראות התנהגות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש, לרבות ספק, וכן לגבי מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:

 • המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
 • חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בה ם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את מפעילת האתר, מיד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו /או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר .
 • מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו /או לתקן ו /או להוסיף ו /או למחוק ו /או לא לשקלל ו /או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.
 • מפעילת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו /או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.
 • למפעילת האתר אין כל דרך להתחקות אחר זהות המשתמשים באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בקשר אליהם . אחריותה הבלעדית והממצה של מפעילת האתר לגבי ספקים תהיה למסירת פרטיהם ועם מסירת פרטים כאמור תהיה משוחררת מכל חובה אחרת, והמשתמש ייראה כמי שמיצה את זכויותיו כלפי מפעילת האתר באותו עניין.
 • אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות משובי משתמשים או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם מפעילת האתר ביחס לספקים ו /או למוצרים ו /או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם
 • ככלל, מפעילת האתר רשאית להציג את התכנים או חלקם באופן אוטומטי. כל התכנים מוצגים כמות-שהם  (AS-IS), מבלי לבדוק את אמיתותם ו /או דיוקם. מפעילת האתר לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים

מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש או ספק מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:

 • מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו /או עבר על הוראות הדין;
 • מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
 • מבצע הפעולה מסר ב עת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון , פרטים מטעים ;
 • מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב מפעילת האתר ו /או במי מטעמה /ו או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג ‘ כלשהו ;
 • בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו;
 • במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.

הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה.

 • לקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 )להלן: חוק הגנת הצרכן“( והתקנות שהותקנו על פיו .
 • מועדים למתן הודעת ביטול. לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת.
  • ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר ;

משתמש שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי מפעילת האתר במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור מפעילת האתר, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.

יש לשלוח את המוצר בצרוף הקבלה על הרכישה, שם לקוח ומספר הזמנה .לכתובתנו:
הוד השרון ,חנה סנש 19 – לידי תותי קפה.

ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב למפעילת האתר בלבד, באמצעות טלפון שמספרו 1-800-221-412או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של מפעילת האתר מעמוד כרטיס הלקוח באתר.

מיאון אחריות והגבלת אחריות.

הגבלת אחריות כללית. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק המוצר, המוצר או השירות הרלוונטיים.

מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.

אחריותה של מפעילת האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין . אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

 • העדר אחריות לפעולות בניגוד לחוק. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפי ם באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר.

הגבלת אחריות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד מפעילת האתר תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים מוכחים וישירים בלבד, ולא תעלה על חמישית (20%) מהסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח עבור המוצר או השירות (להלן” :התמורה”), או מלוא סכום התמורה (100% ) במקרה בו מפעילת האתר הנה ספק המוצר או השירות ובהם בלבד.

ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעילת האתר.

העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

העדר אחריות לנזקים עקיפים או מיוחדים מכל סוג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

מוצרים ושירותים באחריות מפעילת האתר. במקרים בהם צוין במפורש בעמוד המוצר כי מפעילת האתר הינה גם ספקית המוצרים, יחולו על מפעילת האתר החובות המתחייבות והחלות באופן רגיל על יצרן או יבואן, לפי העניין. במקרה כזה יחולו הוראות הסיפא לסעיף 5.2 לעיל.

מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא (AS-IS (. לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

מדיניות פרטיות מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.

מדיניות פרטיות. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

מידע . מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, ל מפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר

שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של מפעילת האתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאתר, המשתמש מאשר למפעילת האתר לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים, לרבות חברות המוחזקות על ידי מפעילת האתר (חברות בנות) ו/או מחזיקות במפעילת האתר (חברה אם) ו/או מוחזקות על ידי אותם בעלים (חברות אחיות) ו/או כל חברה הקשורה עם מפעילת האתר בפעילות עסקית או בדרך אחרת, הכל, לבד או עם אחרים (להלן: “צדדים קשורים .”(

הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים , לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.

בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת מפעילת האתר, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.

בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות .

יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.

הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר לצורך אספקת השירותים , וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.

העברת מידע ללא פרטים מזהים. מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת(, בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו. במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.

שימוש בעוגיות  ( cookies). מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות “,קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

מילוי משובים והודעות מערכת. מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה, הספק , המוצר או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: “המשובים”). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.

איסוף נתונים אודות מיקום בזמן שימוש באפליקציה סלולרית. מפעילת האתר רשאית לאסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמש. המשתמש מאשר למפעילת האתר לאסוף את נתוני המיקום שלו ו לעשות שימוש בנתוני המיקום בהתאם להוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות לרבות העברתו לצדדים קשורים. ניתן לכבות את פונקציית המיקום במכשיר הסלולרי ובכך למנוע ממפעילת האתר לאסו א ף ת המידע כאמור בסעיף זה.

הדין החל .פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבת י המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז .

להלן הוראות בדבר תנאי השימוש באתר:

החברה  גאה להציג בפניך את אתרי החברה המכילים מידע אינפורמטיבי, פרסומי ומסחרי על מוצרי החברה, מידע אשר המועלה על ידי הגולשים, קישורים לאתרי החברה השונים וכן רישום למאגר הלקוחות של החברה.

יודגש, כי תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והם מתייחסים גם ללשון נקבה, הכול לפי ההקשר ולהיפך.

בעלות ושימוש באתר:

1.הבעלות על אתר זה וכן הבעלות על המידע והתוכן המופיעים בו שייכים לחברה. החברה מאפשרת למשתמשי האתר וכן לגולשים בו להשתמש באתר בהתאם לתנאים המפורטים להלן. החברה אוסרת על כל שימוש אחר במידע ובתכנים שיופיעו באתר, אלא אם התקבלה לכך הסכמתה המפורשת של החברה בכתב.

1.1   השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להשתמש באתר בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות אתרי אינטרנט אחרים למטרה שאיננה לשימוש אישי, פרטי אשר אינו מסחרי ו/או ציבורי שאינו לשימוש אישי (להלן:שימוש אישי”)

1.2   ניתן להוריד למחשב האישי (Download) חומר ו/או תוכן המוצג באתר אך ורק למטרות שאינן מסחריות וכאמור לשימושך האישי בלבד, בכפוף כמובן לכיבוד זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר ו/או בתוכן המופיע באתר. אולם אינך יכול, להפיץ ו/או לשנות ו/או להעביר לשימוש חוזר ו/או לשלוח בדואר ו/או להשתמש באתר, לרבות המלל, האודיו, הווידיאו והגרפיקה למטרות מסחריות ו/או לכל מטרה אחרת שאינה לשימוש אישי בלבד.

1.3 חל איסור מוחלט להפעיל כל יישום מחשב ו/או כל אמצעי ממחושב אחר לשם, חיפוש ו/או אחזור מידע אוטומטי של מידע ו/או תוכן אחר מתוך האתר. בכלל זה, חל איסור מוחלט להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף ו/או כל מאגר מידע אחר שיכיל ו/או ירכז ו/או יפנה לתכנים מהאתר.

1.4 בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי בשימוש באתר לא תבצע כל פעולה שהיא אשר סותרת את הוראות החוק הישראלי ו/או כל דין זר ובכלל זה, הפצת מידע שיקרי ו/או מטעה, הפצת דואר זבל (spam) כאמור בחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982 (להלן:”חוק התקשורת) לשרתי האתר ו/או העלאת מידע (Upload) בלתי חוקי לאתר לרבות, שימוש בתוכנות עוינות ו/או זדוניות ו/או העלאת כל חומר אחר אשר מהווה ו/או עשוי להוות עבירה פלילית. כמו כן, חל איסור מוחלט לכלול כל חומר אשר מהווה או עשוי להווה לשון הרע על כל אדם ו/או חברה ו/או כל חומר אחר אשר פרסומו נאסר ו/או מידע ו/או תוכן אשר עלול להסית לגזענות ו/או לפגיעה בכל ישות ו/או אדם אחר.

1.5 יובהר למען כל ספק, כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם ו/או עלול להיגרם כתוצאה השימוש שנעשה באתר. ידוע לך כי משבחרת לעשות שימוש ו/או לגלוש באתר הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית ומתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק שייגרם על ידך.

1.6. בנוסף, החברה אינה אחראית לכך שאתר זה ו/או השרת המאפשר גישה לאתר נקי מ”וירוס מחשב” ו/או תכנה זדונית אחרת אשר עשויה לגרום נזק למשתמשי ו/או גולשי האתר.

מידע על מוצרי החברה באתר:

 • באתר מתפרסמים תכנים שונים אשר נועדו ליתן למשתמשי האתר ולצרכני החברה הסברים והוראות שימוש ביחס למוצרים וכן מידע אחר אשר נמסר לחברה על ידי ספקי המשנה של המוצרים.

3.החברה משקיעה מאמץ רב בכדי לדייק בפרטי המידע המתפרסמים, עם זאת, ייתכן שנפלו ו/או ייפלו בהם טעויות בתום לב, שיבושים ו/או אי דיוקים. אפשר גם שהתכנים יהיו עדכניים למועד פרסומם בלבד וישתנו לאחר מכן. אי לזאת, אנא ממך, הקפד לבדוק את תאריך הפרסום המקורי של התוכן הרלבנטי ואל תסמוך על התכנים בעניין מהותי אלא אם בדקת אותם באופן ישיר עם נציג החברה ו/או באופן עצמאי.

מידע מסחרי המתפרסם באתר:

 • על מנת לספק למשתמשי האתר וצרכני החברה מידע מקיף ככל האפשר, מתפרסמות באתר החברה כתבות מקצועיות שונות ו”טיפים שימושיים” לשימוש במוצרי החברה. יובהר, כי אין לראות בכתבות אלו והמידע המתפרסם בעניין זה משום חוות דעת מקצועית או המלצה של החברה. למען הסר ספק, מובהר, כי לא תהיה לגולשי ו/או משתמש האתר ו/או כל אדם אחר מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל תוכן הכתבות המתפרסמות ו/או ההמלצות המופיעות באתר.

5.כל עסקה שתעשה בעקבות התכנים המסחריים המתפרסמים באתר תהיה באחריותך הבלעדית בלבד והחברה לא תהא אחראית על אמיתותו של המידע או התוכן ו/או על יכולת ההצלחה של השימוש במוצרים לאור המידע או התוכן המתפרסם באתר.

6.באם החברה תחליט להעסיק אותך, לא יהווה דבר מהדברים והחומרים הכלולים באתר זה חלק מהסכם העסקה.

7.יובהר כי החלטות החברה לפרסם תכנים מסחריים ו/או מקצועיים תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

פרסום מידע באתר על ידי המשתמשים ו/או הגולשים:

 • באתר החברה מתפרסמים ו/או עשויים להתפרסם תכנים שונים אשר מקורם במשתמשי האתר, החברה מצדה מעוניינת לקיים דיון פורה ומפרה באתר ואולם החברה לא תאפשר כל שימוש לרעה ו/או מטעה ו/או אי חוקי של האפשרות לביטוי באתר והיא שומרת לעצמה את הזכות לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך ו/או לשנות בנסיבות המצוינות לעיל, כל תוכן אשר מצאה לנכון לעשות כן וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • יובהר למען הסר כל ספק, כי החברה לא בדקה את כל המידע ו/או התוכן המתפרסם באתר ובכלל זה את הדפים המקושרים אליו, והיא אינה אחראית למובא בדפים ו/או במידע שנוסף ולפיכך אין החברה אחראית למהימנותם, אמיתותם ודיוקם של הדברים והחברה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מכל סוג של שימוש ו/או הסתמכות על החומר ו/או המידע המתפרסם באתר.
 • כמו כן, יודגש, כי בעת שיגור ו/או פרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליך להקפיד כי המידע ו/או התכנים יהיו חוקיים בלבד ויכבדו את שאר משתמשי האתר. אי לזאת, בטרם תפרסם מידע באתר מומלץ כי תבחן את חשיבות המידע ו/או התוכן שיפורסם וכן את השלכתו המשפטית כלפי החברה וכלפי כל צד שלישי אחר.

קישור (Link) מתוך האתר לאתרים אחרים:

 1. יובהר למען הסר כל ספק, כי החברה לא בדקה את כל הדפים המקושרים לאתר, והיא אינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר ו/או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר ו/או לכל אתר מקושר אחר היא על אחריותך בלבד והחברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

שירותי מידע ורישום למאגר הלקוחות:

12.בשימושך באתר תוכל ליהנות משירותים הטעונים רישום מוקדם. לאחר שתשלים את הרישום לאתר תוכל ליהנות מכל שירות שכזה. הרישום לאתר כולל בתוכו אך ורק את פרטי המען האישי ודרכי התקשרות: שם + שם משפחה, כתובת מגורים, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני. באם תמסור מידע שגוי ו/או מוטעה, והחברה לא תוכל ליצור עמך קשר והיא שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממך האפשרות להשתמש בשירותי האתר.

13.ויודגש, באם בחרת להירשם לשירותי האתר, הנך נותן בזאת את הסכמתך להיכלל במאגר המידע בהתאם לחוק התקשרות שינוהל ו/או מנוהל על ידי החברה וזאת בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות המוכרים במדינת ישראל, וכן את הסכמתך לכך שהחברה תשלח אליך חומר מקצועי לרבות, דברי פרסומת, הודעות והצעות שונות ודעות והצעות שונות מכל אתרי האינטרנט שבבעלות בחברה. חומר זה ישוגר לכתובת המייל שהזנת בעת הרישום לאתר. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל את החומר כאמור לעיל, תוכל בכל שלב לפנות לחברה ולבקש להסיר את רישומך ממאגר המידע של החברה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות במס’_________________  או בכתובת המייל _____________________

 1. לאחר הרישום, תהיה החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיוזנו, בין בעצמה ובין על ידי מי מטעמה, לרבות אך לא רק, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים, ואולם שימוש שכזה יתבסס על המידע כמקשה אחת ויעמוד בהוראות החוק.

15.במקרה של כל שינוי בפרטיך האישיים, הנך מתבקש לעדכן את החברה.

16.מובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר ו/או לבטל את רישומך ו/או לחסום את גישתך אליו וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרים המתאימים לכך.    

 1. מובהר, כי הסכמה לתנאי תקנון זה אינה מכוונת ליצור יחסי שותפות כלשהם בין הצדדים לו ו/או יחסי עובד-מעביד ו/או יחסי שלוח-שולח ו/או יחסי סוכנות ו/או נציגות כלשהי. במקרה בו הוראה בתנאים ותניות אלה תהיה בלתי אכיפה או בלתי תקפה לפי כל חוק חל, או פסיקה של ערכאה מוסמכת או החלטת בית משפט, אין הדבר מבטל את תכולת ההוראה, אלא תכולת ההוראה תשונה בידי הגוף השופט על מנת שתשקף במידה המרבית את הכוונה המקורית של הצדדים הבאה לידי ביטוי בהוראה המקורית.  

זכויות היוצרים באתר:

 1. זכויות היוצרים של המידע והתוכן המופיע באתר לרבות סימני המסחר הינם בבעלותה של החברה ו/או צד שלישי אחר. שימוש במידע ו/או בתוכן זה על ידי מי מטעמך ובהרשאתך, אסור, אלא אם כן ניתנה הרשאה מפורשת בכתב מאת החברה או במקום אחר באתר.
 2. אם וככל שתינתן ההסכמה כאמור לעיל, עליך להימנע מלהסיר ו/או לשנות ו/או לשבש את זכויות היוצרים במידע ו/או בתוכן אשר הועבר לידך.

20.כל שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי במידע או בתוכן עלול להוות הפרה של חוקי השמירה על זכויות היוצרים, סימני מסחר, מדגמים, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים אחרים. יובהר, כי החברה תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקנייניות, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.

 • כל המסרים ו/או התכנים אשר הנך מוסר לפרסום באתר, לרבות אך לא רק, רעיונות מוזמנים, רעיוניות בלתי מוזמנים, הצעות ו/או חומרים, יישארו רכוש בלעדי וקנייני של החברה, והחברה תוכל לעשות בהם שימוש לכל מטרה שהיא, ללא כל תמורה.
 • בנוסף לאמור לעיל, יודגש כי כל חומר שאתה שולח ו/או מעלה לאתר בדואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת לרבות נתונים, שאלות, הערות, תגובות, הצעות, רעיונות וכו’, יחשבו ויטופלו כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלות הגולש. החברה תהיה רשאית להשתמש בחומר שיועבר לכל מטרה ובנוסף תהיה רשאית להשתמש בכל רעיון, הסכם ידע וכל דבר אחר, לכל מטרה שהיא לרבות מימוש, פיתוח, מכירה ו/או הפצה של הרעיונות.
 • באם אינך היוצר ו/או בעל הזכויות במידע ו/או בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר, עליך להודיע זאת מראש לחברה ו/או לקבל את האישור בעל הזכויות וזאת בטרם תמסור את המידע לפרסום.

אחריות החברה:  

 • השימוש והגלישה באתר הנם על אחריותך הבלעדית והחברה ו/או כל צד אחר המעורב באתר, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, תוצאתי ו/או מקרי הנובע מהשימוש ו/או הכניסה לאתר, וכן מאי היכולת שלך להיכנס לאתר ו/או להשתמש בו ו/או מהסתמכות על האתר ו/או על התוכן הכלול בו, ומבלי להגביל את האמור לעיל, הנך מסכים כי כל דבר המפורסם באתר מסופק לך כמות שהוא
  (“AS IS”).
 • החברה אינה מתחייבת כי לכל הפרסומים ו/או התגובות אשר יפורסמו באתר תהיה היענות מצידה, והחברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים האמורים או מהסתכמות עליהם.
 • בנוסף, החברה לא תישא בחבות ו/או באחריות לעדכן את התוכן ו/או המידע באתר ולא תישא באחריות לאי עדכון המידע ו/או התוכן ובכלל זה לכל טעות ו/או מחדל המתפרסם באתר ולכן לא תשמע מצדך כל טענה מכל מן וסוג שהוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
 • יובהר למען הסר כל ספק, כי לא תהיה לך וכל משתמש אחר באתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת כנגד החברה או מי מטעמה אשר תנבע מנסיבות אשר אינן תלויות בה, אינן בשליטתה ואשר אינן ניתנות לצפייה.

הוראות כלליות:

 • החברה מתפעלת אתר זה כשירות לקהילת גולשי האינטרנט ולקוחות החברה. האתר הוקם על מנת לספק מידע כללי על החברה ומוצריה. אתר זה לרבות הקישורים המופיעים בו, אינם מיודעים למתן יעוץ להשקעה בחברה או באחת מהחברות הנלוות לה ו/או יעוץ רפואי ו/או יעוץ כלשהו וכמו כן, אינם מיועדים למתן המלצה לקניית המוצרים המיוצרים ו/או המשווקים על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
 • הנך מתחייב בזאת, לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום ו/או הוצאה אחרת אשר אתה תהיה אחראי עליהם עקב הפרת הוראות תנאי השימוש באתר ו/או כתוצאה מפרסום שיעשה על ידך באתר.

30.החברה שומרת לעצמה את הזכויות הבאות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלי להודיע על כך מראש:

30.1 לשנות את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את תנאי השימוש באתר.

30.2 להפסיק את זמינות האתר בכל עת וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

30.3 לפקח על הנעשה באתר, להעלות ולהסיר ממנו פרסומים ותגובות.

31.במידה ובית המשפט המוסמך יקבע כי התנאים הנזכרים לעיל, כולם או חלקם אינן תקפים הרי שהנך מסכים כי התנאים המבוטלים יוחלפו בתנאים תקפים במידה ובתכלית הקרובה ביותר לאלו שבוטלו.   

 • הנך מסכים בזאת, כי על הוראות תנאי השימוש באתר ועל כל הנובע מהם לרבות דרך פרשנותם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.

33.יובהר למען הסר כל ספק, כי אישורך והסכמתך המלאה לתנאים ולהתניות המופעים באתר זה ובהוראות השימוש לאתר ניתנים על ידך מתוך השימוש בפועל ומהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה ביחס לנושא הצהרה זו.

באם אינך מסכים(מה) לתנאים אלו, אל תשתמש(י) באתר זה.

חברת תותי קפה מאחלת לכם גלישה מהנה.

בכל שאלה ו/או פניה בנוגע לאופן השימוש באתר ו/או כל בעיה אחרת שתתעורר במהלך הגלישה באתר ניתן לפנות אל מוקד התמיכה דרך מספר טלפון: _____________.